Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Nέου Δ.Σ. της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ.

Από την αρχή της ανάληψης των καθηκόντων του νέου Δ.Σ. της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ., το Δεκέμβριο του 2013, ξεκίνησε εντατική μελέτη για τις προδιαγραφές του ΓΕ.Σ.Υ. και της Αυτονόμησης των Κρατικών Νοσηλευτηρίων. Ήρθαμε σε επαφή με τους αρμόδιους φορείς, όπου με προθυμία μας ενημέρωσαν για το σκοπό και τους στόχους του ΓΕ.Σ.Υ., αφού δεν υπήρχαν ακόμα συγκεκριμένα δεδομένα και δεν είχε οριστεί ποιοι θα είναι οι άξονες, οι παράμετροι και οι βάσεις του συστήματος και μας διαβεβαίωσαν ότι θα τυγχάνουμε ενημέρωσης, σε τακτικά χρονικά διαστήματα.

Επιπρόσθετα, ως συντεχνία ζητήσαμε να συμμετέχουμε και εμείς σε όλες τις συζητήσεις που θα γίνονται για οτιδήποτε αφορά τους Νοσηλευτές και το Νοσηλευτικό κλάδο, παραθέτοντας τις δικές μας θέσεις, έτσι ώστε οι αποφάσεις να είναι προϊόν συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων και όχι παρουσίαση ενός σχεδίου για εμάς χωρίς εμάς.

Το αίτημα μας αυτό, βρήκε θετική ανταπόκριση και έγινε αποδεκτό από όλους.

Σημαντικό να αναφερθεί ότι ως Δ.Σ. σε συνάντηση που είχαμε με τον Υπουργό Υγείας, μέσα από ένα πολύ εποικοδομητικό διάλογο συζητήσαμε κάποιες από τις θέσεις και τις ανησυχίες μας για την επικείμενη εφαρμογή του ΓΕ.Σ.Υ., καθώς και άλλα ζητήματα που αφορούν τους Νοσηλευτές και το Νοσηλευτικό κλάδο τα οποία καταθέσαμε και γραπτώς.

Στην τελευταία συνεδρία του Δ.Σ. ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ , επικυρώθηκαν οι θέσεις μας για το ΓΕ.Σ.Υ. και την Αυτονόμηση των Κρατικών Νοσηλευτηρίων που καταρτιστήκαν με τα μέχρι στιγμής δεδομένα και ενημερώσεις που είχαμε ως συντεχνία, θέσεις οι όποιες θα αποτελέσουν την βάση για συζήτηση στις επικείμενες μας συναντήσεις με τους αρμόδιους φορείς και σήμερα είμαστε σε θέση να τις κοινοποιήσουμε.

Θέσεις ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. για την επικείμενη εφαρμογή του

ΓΕ.Σ.Υ. και Αυτονόμηση Κρατικών Νοσηλευτηρίων.

Ο Νοσηλευτικός κλάδος είναι ένας από τους μεγαλύτερους κλάδους στο τομέα υγείας και ως άμεσα επηρεαζόμενος θα αποτελέσει το βασικό πυλώνα και τον κινητήριο μοχλό της εφαρμογής του φιλόδοξου σχεδίου υγείας (ΓΕ.Σ.Υ.).

Γι’ αυτό ως Συντεχνία θεωρούμε ότι οι Νοσηλευτές θα πρέπει να έχουν λόγο στις διαπραγματεύσεις που αφορούν το σχεδιασμό του ΓΕ.Σ.Υ. και της αυτονόμησης των νοσηλευτηρίων καθώς και ρόλο στη μετέπειτα εφαρμογή τους.

Α) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ.

Θέση της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. είναι όπως παραμείνει η θέση του Διευθυντή Νοσηλευτικών Υπηρεσιών και μετά την Αναδιοργάνωση του Υπουργείου Υγείας για χάραξη πολιτικής, νομοθετική ρύθμιση, παρακολούθηση και έλεγχο του Γενικού Συστήματος Υγείας.

Επίσης, θα πρέπει να τονιστεί η αναγκαιότητα για παρουσία Νοσηλευτικού Λειτουργού σε κάθε επιτροπή που θα καταρτιστεί στο Υπουργείο Υγείας ή στον Ο.Α.Υ. (Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας ) με σκοπό:

 • Την ετοιμασία Κατευθυντήριων Οδηγιών Παροχής Φροντίδας
 • Διαχείριση και Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού
 • Συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη και επιμόρφωση
 • Επιτροπή ελέγχου λοιμώξεων και Νοσημάτων
 • Επιτροπή για διασφάλιση της ποιότητας

Β) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο του εκάστοτε αυτόνομου Νοσηλευτηρίου θα πρέπει να περιλαμβάνεται και ένας Νοσηλευτικός Διευθυντής ο οποίος θα συμμετέχει στο Δ.Σ. καθώς και στη χάραξη στρατηγικής αλλά και λήψη αποφάσεων σε ό,τι αφορά τη Διοίκηση, Οργάνωση και Ομαλή Λειτουργία του κάθε Νοσοκομείου.

Ο Νοσηλευτικός Διευθυντής να πλαισιώνεται από Νοσηλευτική Ομάδα – Επιτροπή, σε κάθε Νοσοκομείο. Ο Νοσηλευτικός Διευθυντής δεν πρέπει να υπάγεται κάτω από την διοίκηση προσωπικού.

Ο εκάστοτε Νοσηλευτικός Διευθυντής θα πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο για την Αξιολόγηση των Νοσηλευτών, Διασφάλιση Ποιότητας Φροντίδας Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, αλλά και στις Μελλοντικές Προσλήψεις Νοσηλευτών, ως προς δύο άξονες : α) τις ποσοτικές και ποιοτικές ανάγκες των τμημάτων σε νοσηλευτικό προσωπικό και β) τα απαραίτητα προσόντα για πρόσληψη νοσηλευτών.

Η κάθε Διοικητική Εξουσία να μην παρεμβαίνει στις αρμοδιότητες της άλλης, αλλά να έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα.

Επίσης ξεκάθαρη θέση μας είναι να υπάρξει διαχωρισμός του νοσηλευτικού λειτουργού και του ιατρικού λειτουργού που θα ανήκουν στην ομάδα διοίκησης του νοσοκομείου.

Γ) ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

Όπως προνοεί ο Νόμος του 2001-2005 που τροποποιεί τους περί γενικού συστήματος Υγείας Νόμους, άρθρο 37 «Αμοιβή και εισοδήματα ειδικών γιατρών και άλλων παροχών υπηρεσιών φροντίδας υγείας» Νοείται ότι το ύψος της αμοιβής καθορίζεται με Αποφάσεις ύστερα από διαβουλεύσεις του Οργανισμού με τους αντίστοιχους κατά περιπτώσει αρμόδιους επαγγελματικούς συνδέσμους, συλλόγους ή φορείς.

Το Νοσηλευτικό επάγγελμα στην Κύπρο πλέον είναι Πανεπιστημιακού επιπέδου αλλά και κατοχυρώνεται με Ευρωπαϊκές οδηγίες με τις οποίες έχει εναρμονιστεί και η σχετική Κυπριακή Νομοθεσία που διέπει το επάγγελμα του Νοσηλευτή και της Μαίας [Νόμος 214(1)88].

Θέσεις της συντεχνίας μας:

 1. Στις επικείμενες αλλαγές στα σχέδια υπηρεσίας που θα γίνουν για την εφαρμογή του ΓΕ.Σ.Υ. θα πρέπει να συμπεριληφθεί και η αναβάθμιση των κλιμάκων μισθοδοσίας των Νοσηλευτών, Μαιών, Νοσηλευτών Κοινοτικής Νοσηλευτικής και Νοσηλευτών Ψυχικής Υγείας, η οποία να ανταποκρίνεται στα ακαδημαϊκά προσόντα που κατέχουν πλέον οι Νοσηλευτές, από Α5-7-8 σε πανεπιστημιακή κλίμακα Α8-10-11 (Νοσηλευτικοί Λειτουργοί) και αναλόγως των Ανώτερων Νοσηλευτικών Λειτουργών, συνυπολογιζομένου και του διανυθέντος χρόνου εργασίας.
 2. Θα πρέπει να κατοχυρωθεί ο κατώτατος μισθός πρόσληψης σε όλα τα αυτόνομα Νοσηλευτήρια με σκοπό να διασφαλιστεί ένα πιο δίκαιο ΓΕ.Σ.Υ. για τους Νοσηλευτές. Ο κατώτατος μισθός θα πρέπει να υπολογισθεί στη βάση της Πανεπιστημιακής κλίμακας εισδοχής στην δημόσια υπηρεσία Α8, αφού όλοι οι νοσηλευτές πλέον είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών.
 3. Θα πρέπει να οριστούν ασφαλιστικές δικλείδες για τη διατήρηση της αντιμισθίας των Νοσηλευτών που αφορά την εργασία σε αντικανονικό ωράριο (επίδομα βάρδιας) Κυριακή, απογευματινή βάρδια, νυκτερινή βάρδια και αργίες, τόσο για τους Νοσηλευτές που θα παραμείνουν με το καθεστώς του δημόσιου υπαλλήλου αλλά και για τους νεοεισερχόμενους Νοσηλευτές. Η αντιμισθία θα πρέπει να συμβαδίζει με τα δεδομένα των άλλων δημόσιων υπαλλήλων που εργάζονται με σύστημα βάρδιας, έτσι ώστε να μην μπορεί η διοίκηση του αυτόνομου Νοσηλευτηρίου να μειώσει ή να καταργήσει την πιο πάνω αποζημίωση που ,μπορεί να καθοριστεί και ως κίνητρο για εργασία στο πιο πάνω ωράριο και βάρδιες.
 4. Διεκδίκηση επιπλέον επιδόματος για ανθυγιεινή εργασία, θέση την οποία η συντεχνία μας θεωρεί σημαντική και δίκαιη ως προς τις συνθήκες του επαγγέλματός μας. Σημαντικό να αναφερθεί ότι σε Νοσηλευτές που εργάζονται σε χώρες της Ευρώπης που έχουν Γενικό Σύστημα Υγείας (π.χ. Ελλάδα) παρέχεται τέτοιου είδους επίδομα.

Δ) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ.

Θέση της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. είναι ότι στον τομέα της Νοσηλευτικής θα πρέπει να εφαρμοστεί σύστημα αξιολόγησης, ειδικό για αξιολόγηση Νοσηλευτών, σύμφωνα με τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα, που να διασφαλίζει την αξιοπιστία και αξιοκρατία χωρίς να υπάρχει περιθώριο για κατάχρηση εξουσίας και εύκολης παρέμβασης από πρόσωπα και φορείς για τη διαμόρφωση του αποτελέσματος, με σκοπό και στόχο την προαγωγή της υγείας και της εξασφάλιση της ποιότητάς της. Επιπλέον η αρμοδιότητα της αξιολόγησης των νοσηλευτών θα πρέπει να παραμείνει υπό την αποκλειστική ευθύνη των Νοσηλευτικών Λειτουργών που θα διοικούν το κάθε νοσηλευτήριο, όπως γίνεται και σήμερα.

Ε) ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΜΟΝΙΜΟΙ, ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΕΠ’ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΟ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ.

 1. Θα πρέπει να διασφαλιστούν όλα τα εργασιακά και δημοσιοϋπαλληλικά δικαιώματα των μόνιμων και επ’ αορίστου διαρκείας Νοσηλευτών.

Η ιδιότητα και τα δικαιώματα του δημοσίου υπαλλήλου που κατέχουν Νοσηλευτές απορρέουν και προστατεύονται από το Σύνταγμα και τον περί Δημοσίας Υπηρεσίας Νόμο του 1990 (Ν. 1/90), δοθέντος ότι «…ο δημόσιος υπάλληλος έχει υποχρεώσεις και δικαιώματα που έχουν αναφορά στο σύνολο του λαού τον οποίο εξυπηρετεί έχων προς τούτο δημόσιο καθήκον και έχει μονιμότητα με ανάλογη βέβαια κατοχύρωση των απολαβών του και δεν απολύεται, εκτός στην ουσία, όπως και στην Αγγλία, «for just cause»» (Γεώργιος Χαραλάμπους κ.α. v. Κυπριακής Δημοκρατίας, Συν. Πρ. αρ. 1480/2011 κ.α., ημ. 11.6.2014

απόφαση μειοψηφίας της Πλήρους Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου).

 1. Βάση του Νόμου του 2001 «Νόμος που προβλέπει την εισαγωγή του Γενικού Συστήματος Υγείας και για συναφή θέματα κατάταξη άρθρων» άρθρο 65(α) για «προστασία δικαιωμάτων των εργαζομένων στα Δημόσια Νοσηλευτήρια» η εφαρμογή του παρόντος Νόμου δεν παραβλέπει καθόλου:
 • Τα δικαιώματα των Δημοσίων Υπαλλήλων στις ιατρικές υπηρεσίες, στις υπηρεσίες δημόσιας υγείας, στις φαρμακευτικές υπηρεσίες και σε οποιεσδήποτε υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και οι οποίοι βρίσκονται στην Υπηρεσία κατά την ημερομηνία της πλήρους εφαρμογής του Γενικού Συστήματος Υγείας και
 • Τα συμφέροντα των υπηρετούντων στις πιο πάνω υπηρεσίες, έκτακτων και όλων των άλλων κατηγοριών εργαζομένων που υπηρετούν πάνω σε μόνιμη βάση.
 1. Θα πρέπει το Υπουργείο Υγείας να ξεκαθαρίσει σημαντικές παραμέτρους και να παρακαθίσει σε διάλογο με τις συντεχνίες για την λήψη των τελικών αποφάσεων σχετικά με θέματα που αφορούν:
 • Αξιολογήσεις Νοσηλευτικού Προσωπικού.
 • Προσαυξήσεις και Α.Τ.Α.

Θέση της συντεχνίας μας είναι ότι οι προσαυξήσεις και η Α.Τ.Α. θα πρεπει να δίνονται και να καθορίζονται με βάση την ίδια φόρμουλα που ισχύει στον δημόσιο τομέα.

 • Προαγωγές και Ανέλιξη Νοσηλευτικού Προσωπικού.

Θέση μας είναι ότι η ανέλιξη και οι προαγωγές των Νοσηλευτών που παραμένουν με την δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα δεν πρέπει να επηρεαστούν αλλά θα πρεπει να συμβαδίζουν με τα δεδομένα της δημόσιας υπηρεσίας. Οι αλλαγές θα πρέπει να συμφωνηθούν μεταξύ των εμπλεκόμενων (εργοδότη και συνδικαλιστικών οργανώσεων) όπου θα διευκρινίζονται ξεκάθαρα τα κριτήρια για τις προαγωγές και τους τρόπους με τους οποίους θα διασφαλιστεί η δίκαιη και αξιοκρατική επιλογή των προαχθέντων πάντοτε βάσει των δεδομένων που ισχύουν στην υπόλοιπη δημόσια υπηρεσία.

 • Εκπαίδευση και συνεχή επιμόρφωση Νοσηλευτικού Προσωπικού.

Θέση μας είναι ότι το αυτονομημένο νοσηλευτήριο θα πρέπει να είναι υπεύθυνο για την εκπαίδευση του προσωπικού του. Το κόστος που θα αφορά την εκπαίδευση του σε ότι αφορά τον τομέα στον οποίο εργάζεται ο νοσηλευτής θα πρέπει να παρέχεται από τον ίδιο τον οργανισμό.

 • Διασφάλιση εργασίας για τους Νοσηλευτές καθορισμένης διάρκειας.

Οι νοσηλευτές που προσλήφθηκαν με συμβόλαιο καθορισμένης διαρκείας και εργάζονται ήδη στα κρατικά νοσηλευτήρια θα πρεπει να επαναπροσληφθούν μετά την λήξη του συμβολαίου τους. Σημαντικός παράγοντας που ενισχύει την θέση μας είναι ότι το κράτος έχει επενδύσει σε αυτούς αρκετά, αφού ήδη εργάζονται στα δημόσια νοσηλευτήρια το λιγότερο (2) δυο χρόνια και έχουν εκπαιδευτεί στα τμήματα που έχουν τοποθετηθεί, μερικοί εξ’ αυτών και σε εξειδικευμένους και δύσκολους τομείς, όπως Εντατικές Μονάδες, Πρώτες Βοήθειες, Ογκολογικά τμήματα, Χειρουργεία κ.α όπου οι γνώσεις και η εμπειρία είναι βασικά και αναγκαία προσόντα για ένα εργαζόμενο για να μπορέσει να είναι αποδοτικός.

 • Συμβόλαια νεοεισερχόμενων νοσηλευτών.

Πρέπει να είναι προϊόν διαλόγου μεταξύ της εργοδοτικής πλευράς, συντεχνιών και επαγγελματικού συνδέσμου των Νοσηλευτών.

 • Δικαιώματα ελευθερίες και υποχρεώσεις των νεοεισερχομένων Νοσηλευτών.

ΣΤ) ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

 1. Το Υπουργείο Υγείας θα πρέπει να δεσμευτεί και να

παρουσιάσει σε συνεργασία πάντα με τον επαγγελματικό σύνδεσμο ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ. και συνδικαλιστικών οργανώσεων πριν την εφαρμογή του Γ.Ε.Σ.Υ :

 • Σαφείς κατευθυντήριες γραμμές για νοσηλευτικές διεργασίες.
 • Σαφές καθηκοντολόγιο για τους Νοσηλευτικούς Λειτουργούς λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κάθε τμήματος και διαχωρισμό των καθηκόντων των Νοσηλευτών από τις άλλες ομάδες υγείας.
 • Νομοθετικές διατάξεις και κανονισμούς που θα διέπουν όλα τα αυτόνομα Νοσηλευτήρια και θα καθορίζουν επακριβώς το ελάχιστο Νοσηλευτικό προσωπικό ανά μονάδα και ανάλογα με τις ανάγκες/ιδιαιτερότητες του κάθε θαλάμου, όπως το Νόμο περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων.
 • Να διασφαλίσει ότι το ΓΕ.Σ.Υ. τηρεί και εφαρμόζει όλες τις Ευρωπαϊκές οδηγίες και πρότυπα για διασφάλιση και προαγωγή του καλύτερου εργασιακού περιβάλλοντος για τους εργαζόμενους που θα έχει και θετικό αντίκτυπο προς τους μελλοντικούς πελάτες (ασθενείς). Να διασφαλιστεί ότι οι αλλαγές στον τομέα ψυχικής υγείας, τομέα κοινοτικής νοσηλευτικής και μαιευτικής, στα κέντρα προστασίας Μητρότητας και Ευημερίας Παιδιού, τμήματα εμβολιασμών και Σχολιατρική υπηρεσία που πιθανόν να επηρεάσουν ανάλογα, τους Νοσηλευτές ψυχικής υγείας, κοινοτικούς νοσηλευτές, μαίες ή τις επισκέπτριες υγείας θα προκύψουν μέσα από κοινωνικό διάλογο μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων, εργοδοτικής πλευράς και όλων των αρμόδιων σωμάτων της νοσηλευτικής και μαιευτικής (συντεχνίες, επαγγελματικός σύνδεσμος, διεύθυνση νοσηλευτικών υπηρεσιών). Σ’ αυτή την περίπτωση στα αρμόδια νοσηλευτικά σώματα θα πρέπει να συμμετέχουν και Λειτουργοί που ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες.
 1. Το Υπουργείο Υγείας θα πρέπει να επιδιώξει να επιλύσει σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νοσηλευτήρια (π.χ υποστελέχωση, ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποστήριξη κ.τ.λ.) έτσι ώστε όλα τα αυτόνομα νοσηλευτήρια να ξεκινούν από την ίδια βάση, με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση και καλλιέργεια ενός υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των αυτόνομων Νοσηλευτηρίων, που θα έχει ως αντίκτυπο την καλύτερη παροχή φροντίδα υγείας.

Ζ) ΡΥΘΜΙΣΗ Ή ΕΠΙΛΥΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΕ.Σ.Υ.

Ως συντεχνία διαχρονικά έχουμε εγείρει προς τους αρμόδιους φορείς ζητήματα που θεωρούμε σημαντικό να ρυθμιστούν η να επιλυθούν πριν την εφαρμογή του ΓΕ.Σ.Υ. και την αυτονόμηση των Νοσηλευτηρίων όπως:

 • Αποπαγοποίηση 189 θέσεων μονίμου διορισμού.

Η αποπαγοποίηση αυτών των 161 θέσεων της Γενικής Νοσηλευτικής και των 28 θέσεων της Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής νομιμοποιείται και στηρίζεται στην αιτιολογία που δόθηκε στην περίπτωση των εκπαιδευτικών και στη βάση της ίσης και δίκαιης μεταχείρισης, αφού και σε περίπτωση μονιμοποίησης των 189 νοσηλευτικών λειτουργών, οι οποίοι ήδη εργάζονται στα δημόσια νοσηλευτήρια ως έκτακτοι αορίστου διαρκείας δεν θα υφίσταται καμία μεταβολή το κρατικό μισθολόγιο. Συνεπώς, για την αποκατάσταση της συνταγματικής αρχής της ισότητας πρέπει να εφαρμοσθεί και για εκείνους σε βάρος των οποίων έγινε η δυσμενής αυτή διάκριση, η διάταξη που ισχύει για την κατηγορία υπέρ της οποίας θεσπίστηκε η ειδική ρύθμιση (Ολομ. ΑΠ 53/1983 ΕΕργΔ 42.508, 1411/1984 ΝοΒ 33.107, 507/1985 ΕΕργΔ 45.270, 1808/1986 ΕΕργΔ 46.778, 4/1987 ΕΕργΔ 46.667, 19/1989 κ.α., Schmid – Bleibtreuklein, Kommentar zum Grundgestz, 5η έκδοση ART 3 αριθ. 2, 3, 4, 13, 14 όπου και περαιτέρω παραπομπές στη γερμανική νομική φιλολογία και νομολογία). Αυτό δηλαδή που απαγορεύεται βάσει της παραπάνω αρχής της ίσης μεταχείρισης είναι η αδικαιολόγητη εξαίρεση ενός ατόμου ή μιας κατηγορίας ατόμων από μία παροχή (ΟλΑΠ 1808/86 ΔΕΝ 43.937, ΟλΑΠ 53/93 ΔΕΝ 39.596).

Ως Συντεχνία μάλιστα καταθέσαμε προσφυγή στο δικαστήριο για τη διεκδίκηση του πιο πάνω θέματος.

 • Αναγνώριση μετατροπής της σύμβασης των επηρεαζόμενων νοσηλευτών από ορισμένης χρονικής διάρκειας σε αορίστου διάρκειας.

Εκκινήσαμε διαδικασία μέσω του νομικού μας συμβούλου για συναδέλφους έκτακτους νοσηλευτές με σύμβαση ορισμένου χρόνου, των οποίων η σύμβαση καταχρηστικά και παράνομα δεν έχει μετατραπεί αυτοδικαίως σε αορίστου διάρκειας, με τη συμπλήρωση 30 μηνών στην υπηρεσία, δυνάμει του Άρθρου 7(1 )(β) του περί Εργοδοτουμένων με Εργασία Ορισμένου Χρόνου (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμου του 2003 (Ν. 98(I)/2003, όπως τροποποιήθηκε).

 • Αίτημα να συμπεριληφθούν και οι Νοσηλευτές στην προτιθέμενη αποπαγοποιήση θέσεων προαγωγής στο δημόσιο τομέα.

Ως Συντεχνία θεωρούμε ότι Νοσηλευτές πρεπει να τύχουν της ιδίας μεταχείρισης με τους υπόλοιπους Δημοσίους Υπάλληλους και να συμπεριληφθούν στον κατάλογο των θέσεων προαγωγής που πρόκειται να απομυθοποιηθούν, δοθέντος ότι «ο “νομικοκοινωνικός χαρακτήρας” του προαγωγικού δικαιώματος έχει πολλές προεκτάσεις και μεταξύ άλλων επηρεάζει το δημόσιο συμφέρον» [απόφαση

Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην υπόθεση Έμιλυ Παυλίδου v. Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (2005) 3 Α.Α.Δ.].

 • Θέμα προληπτικής επαγγελματικής ασφάλειας και προστασίας των Νοσηλευτών.

Τούτο κατά τη νόμιμη άσκηση των καθηκόντων τους από κολάσιμες, παραβατικές, επιλήψιμες και καταχρηστικές εκδηλωτικές συμπεριφορές με τη θεσμοθέτηση εγγυητικού πλαισίου αποφυγής επανάληψης διαταρακτικών κοινωνικής και εργασιακής ειρήνης φαινομένων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την αυστηρή εφαρμογή ωραρίου επισκέψεων, που σε κάποια νοσοκομεία δεν τηρείται καθόλου και οι νοσηλευτές αναγκάζονται να εκτελούν και χρέη λειτουργού ασφάλειας για να μπορέσουν να εκτελέσουν τα καθήκοντα τους, με τον καθορισμό ποινών για τους παραβάτες των κανονισμών λειτουργιάς των δημόσιων νοσηλευτηρίων και να γίνεται αυτεπάγγελτη κατηγορία από την αστυνομία και επιβολής αυτόματης ποινής σε όσους προβαίνουν σε τέτοιου είδους ενέργειες.

Τέλος, επίσης θεωρούμε ότι οι αλλαγές και οι όροι εργασίας αναπόφευκτα επιτάσσεται να είναι προϊόν του κοινωνικού διαλόγου και διαλεκτικής ζυμώσεως προτάσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων, πάντοτε και υπό κοινό παρονομαστή των κεκτημένων δικαιωμάτων των εργαζομένων και όχι οι εργαζόμενοι να έρχονται προ τετελεσμένων, σημειώνοντας ότι το Άρθρο 8 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας (151/1978) επιτάσσει το διακανονισμό των όρων απασχόλησης στη δημόσια διοίκηση με διαπραγματεύσεις ή διαδικασία περιβαλλόμενη από εγγυήσεις ανεξαρτησίας και αμεροληψίας, το άρθρο 5 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 154/1981 απαιτεί να λαμβάνονται συμβατά με τις εθνικές συνθήκες μέτρα για την προώθηση της συλλογικής διαπραγμάτευσης αλλά και τα άρθρα 6 και 12 του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης (18.10.1961) κατοχυρώνουν το ίδιο δικαίωμα.

Εκ του Δ.Σ. της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ

Παγκυπρια Συντεχνία Νοσηλευτών (ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ)

Βερενίκης 14,  Διαμ.104,  Άγιος Δημήτριος,  2002 Στρόβολος,  Λευκωσία

Τηλέφωνο: 22 379610 – Τηλεομοιότυπο: 22 379611

Ηλεκτρονική διεύθυνση: pasynocyprus@gmail.com

Επίσημη ιστοσελίδα: www.pasyno-cyprus.com