Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Θέμα: Μεταρρυθμίσεις στην Δημόσια Υπηρεσία

Τα κυβερνητικά νομοσχέδια συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν αποκλειστικά με μια μόνο συντεχνία, Η συμφωνία στην οποία κατέληξαν Κυβέρνηση και ΠΑΣΥΔΥ δεν δεσμεύει τα μέλη της Συντεχνίας μας.

Θεωρούμε πως ένα εκσυγχρονιστικό σύστημα στον δημόσιο τομέα θα πρέπει να διασφαλίζει την αξιοκρατία στις προσλήψεις και προαγωγές, να τερματίζει την «κουμπαροκρατία» και το ρουσφέτι, και να αναβαθμίζει τα προσόντα των εργαζομένων, και όχι να τους κατατάσσει σε δυο κατηγορίες.

Ως ΠΑΣΥΝΟ διαπιστώνουμε ότι σε όλα τα προτεινόμενα νομοσχέδια για την Μεταρρύθμιση στη Δημόσια Υπηρεσία παρουσιάζουνται νομικά κενά και ασάφειες καθώς ορισμένα ζητήματα που θίγονται και που αφορούν και τους νοσηλευτές υποβαθμίζουν τον ρόλο τους και το επάγγελμά, και δυσχεραίνουν το έργο και τις ευθύνες μας. Βασικά ζητήματα για την συντεχνία μας αποτελούν:

• Αξιολόγηση νοσηλευτών

Με μεγάλη έκπληξη διαπιστώνουμε πως οι νοσηλευτές θα αξιολογούνται στη βάση του εντύπου 3, σύμφωνα με το οποίο θα αξιολογούνται οι Δημόσιοι Υπάλληλοι, κάτοχοι λυκειακού ή μεταλυκειακού τίτλου. Η τοποθέτηση σε αυτήν την κατηγορία, υποβαθμίζει κατάφωρα τον ρόλο των νοσηλευτών στον δημόσιο τομέα και ειδικά στη Δημόσια Υγεία, την οποία όλες οι πλευρές διακηρύττουν πως επιθυμούν να αναβαθμίσουν ποιοτικά.

Θεωρούμε πως, η αξιολόγηση δημοσίων υπαλλήλων που είναι κάτοχοι πανεπιστημιακών προσόντων σε μία κατώτερη κλίμακα αξιολόγησης, υποβαθμίζει τις γνώσεις, τα προσόντα και τις δεξιότητές τους, μειώνοντας ταυτόχρονα το κίνητρο για βελτίωση της εργασίας τους, και για επαρκή εκτέλεση διοικητικών καθηκόντων.

Διαφωνούμε κάθετα με την αξιολόγηση, σύμφωνα με το έντυπο 3. Απαιτούμε την άμεση αναγνώριση των πανεπιστημιακών μας προσόντων και την τοποθέτησή μας στις πανεπιστημιακές δομές και την αξιολόγησή μας, σύμφωνα με τους υπόλοιπους αποφοίτους πανεπιστημίων.

Επίσης, θεωρούμε ότι λόγω της ιδιομορφίας τού επαγγέλματός μας, η κατάρτιση και η κατοχύρωση καθηκοντολογίου για τους νοσηλευτές, βάσει των ακαδημαϊκών τους προσόντων, κρίνεται αναγκαία και θα στηρίξει την αξιοκρατική και αμερόληπτη αξιολόγηση.

Καθοδηγητικός Μηχανισμός Ποσοστώσεων : εισαγωγή του Μηχανισμού αυτού συνιστά ανεπίτρεπτη παρέμβαση της νομοθετικής στην εκτελεστική λειτουργία και αντίκειται στην αρχή της διάκρισης των λειτουργιών. Επίσης, συνιστά μέτρο το οποίο αντίκειται στην αρχή της ισότητας και της αξιοκρατίας, καθώς η αξιολόγηση των υπαλλήλων δεν θα γίνεται μέσα από αξιοκρατική αντικειμενική και δίκαιη εξατομικευμένη αξιολόγηση.

Λόγω της ιδιομορφίας του επαγγέλματός μας δεν μπορεί να καθοριστεί εκ των προτέρων το ποσοστό θετικής ή αρνητικής αξιολόγησης, αφού οι νοσηλευτές υποβάλλονται καθημερινά στον χώρο εργασίας του σε πραγματικές «εξετάσεις» για τον τρόπο εκτέλεσης των καθηκόντων τους. Συνεπώς, η υποχρεωτική μη ευέλικτη πολιτική καθορισμού των θετικών και αρνητικών αξιολογήσεων, ελλοχεύει κινδύνους για να μην συμπεριληφθούν άξιοι υπάλληλοι στη διοικητική δομή και να καταργούνται κριτήρια.

Επομένως θεωρουμε ότι :

1. Η αξιολόγηση των νοσηλευτών θα πρέπει να γίνεται στη βάση κριτηρίων, πρωτοκόλλων και ενδεδειγμένων τρόπων εκτέλεσης των νοσηλευτικών πράξεων και διεργασιών και στη βάση ενός καθηκοντολογίου, προσαρμοσμένου στα ακαδημαϊκά προσόντα όλων των νοσηλευτών.

2. Το ποσοστό των αρνητικών και θετικών αξιολογήσεων θα πρέπει να καθορίζεται στο τέλος του κάθε έτους, όταν η Ομάδα Αξιολόγησης λάβει υπόψη τις παραλείψεις ή ελλείψεις που καταγράφηκαν για κάθε εργαζόμενο. Έτσι, θα γίνεται αντικειμενική σύγκριση εργαζομένων.2. Το ποσοστό των αρνητικών και θετικών αξιολογήσεων θα πρέπει να καθορίζεται στο τέλος του κάθε έτους, όταν η Ομάδα Αξιολόγησης λάβει υπόψη τις παραλείψεις ή ελλείψεις που καταγράφηκαν για κάθε εργαζόμενο. Έτσι, θα γίνεται αντικειμενική σύγκριση εργαζομένων.

3. Η παράλειψη να σημειώνεται από τον Προϊστάμενο αφού: α) εφίσταται η προσοχή του υπαλλήλου, β) έχει ακούσει τον υπάλληλο όταν διαπιστώνεται παράλειψη ή κάποια έλλειψη εκ μέρους του. γ) έχει επιδοθεί σχετική επιστολή στον υπάλληλο στην οποία ν’ αναφέρεται η παράλειψη ή έλλειψή του κατά τη συγκεκριμένη μέρα της εργασίας του, την οποία και να συνυπογράφει. Με αυτόν τον τρόπο θα αποφεύγονται οι μεροληπτικές πράξεις εναντίον υπαλλήλων και οι συγκρουσιακές συνθήκες μεταξύ υπαλλήλων και Προϊσταμένων.

4. Να παρέχεται η ευκαιρία στον υφιστάμενο, εφόσον διαφωνεί, να αντιπαραβάλει την αξιολόγησή του σε άλλη Ομάδα Αξιολόγησης από εκείνη που τον έχει αξιολογήσει, η οποία θα εξετάσει τις παραστάσεις του.

5. Να παρέχεται το δικαίωμα σε όλους τους υπαλλήλους να αντιπαραβάλουν με παραστάσεις την αξιολόγησή τους και όχι μόνο σε αυτούς που θα βαθμολογούνται κάτω από το 75%.

6. Σε περίπτωση δυσμενούς αξιολόγησης οι ενστάσεις τού αξιολογούμενου και τα επιχειρήματά του να υποβάλλονται απευθείας στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας.

7. Σε έναν σύγχρονο οργανισμό οι Προϊστάμενοι θα πρέπει να αξιολογούνται και από τους υφισταμένους τους για σκοπούς βελτίωσης.

• Κρατικό μισθολόγιο
Σύμφωνα με τις πρόνοιες των νομοσχεδίων, οι αυξήσεις στη Δημόσια Υπηρεσία θα ρυθμίζονται με νόμο χωρίς να παρέχεται το δικαίωμα στους εκπροσώπους των εργαζομένων να έχουν άποψη.Οι αυξήσεις που θα παραχωρούνται μελλοντικά στον δημόσιο τομέα θα εξαρτώνται από τη διαφορά μεταξύ της πραγματικής αύξησης του ΑΕΠ και του ποσοστού αύξησης του κρατικού μισθολογίου.
Το ΑΕΠ δεν έχει σχέση έχει με τους δημόσιους υπαλλήλους καθώς, κατά τον υπολογισμό τους, δεν λαμβάνει υπόψη τη Δημόσια Υπηρεσία. Με οικονομικούς όρους,

εφόσον ο δείκτης που χρησιμοποιείται είναι το ΑΕΠ, πριν γίνει αποδεκτός θα πρέπει να επεξηγηθεί τι περιλαμβάνει και πώς επιδρά στους εργαζόμενους.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν έχουν καμιά ευθύνη αναφορικά με τις αποφάσεις που λαμβάνονται από την Κυβέρνηση για την κατανομή των δημοσίων δαπανών, εκτός από αυτές που αφορούν καταναλωτικούς σκοπούς. Κανένας από τους δείκτες του ΑΕΠ δεν επηρεάζεται από την απόδοση ή την απασχόλησή τους. Τότε γιατί οι εργαζόμενοι υπόκεινται οποιεσδήποτε ζημιές στη μισθοδοσία τους;

Όπως διατυπώνεται σε σχετικό άρθρο του νομοσχεδίου, οποιαδήποτε αύξηση του κρατικού μισθολογίου, λόγω απορρόφησης προσωπικού από Δημόσιους Οργανισμούς, θα επηρεάσει αρνητικά και δεν θα επιτρέψει την παραχώρηση οιονδήποτε αυξήσεων στους δημοσίους υπαλλήλους για χρόνια.

Επίσης παρατηρείται «κουτσούρεμα» της ΑΤΑ η οποία θα παραχωρείται μειωμένη κατά 50% μία φορά τον χρόνο και θα ενσωματώνεται στις ετήσιες προσαυξήσεις, ανάλογα με τον ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης. Ταυτόχρονα, διαπιστώνουμε πως η Κυβέρνηση δεν προτίθεται να επαναφέρει τις αποκοπές στους μισθούς που έκανε κατά την έναρξη της οικονομικής κρίσης.

Ως Συντεχνία διαφωνούμε με τις πιο πάνω πρόνοιες των νομοσχεδίων. Η ΑΤΑ και οι προσαυξήσεις θα πρέπει να αρχίσουν να παραχωρούνται κανονικά καθώς, όπως δηλώνει η Κυβέρνηση, βελτιώνεται η κατάσταση της οικονομίας. Η παραχώρησή τους παγοποιήθηκε ως έκτακτο μέτρο αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης.

• Αποσπάσεις

Με βάση το σχετικό νομοσχέδιο, ρυθμίζεται η δυνατότητα απόσπασης με απόφαση της ΕΔΥ σε τρεις κατηγορίες α) Δημοσίου υπαλλήλου σε οργανισμού δημοσίου δικαίου β) από δημοσίου δικαίου στη Δημόσια Υπηρεσία και γ) υπαλλήλου οργανισμού δημοσίου δικαίου σε άλλο οργανισμό δημοσίου δικαίου. Η διάρκεια είναι μέχρι τρία χρόνια με δικαίωμα ανανέωσης. Ο υπάλληλος που αποσπάται εξακολουθεί να κατέχει την οργανική του θέση από την οποία αποσπάται και συνεχίζει να έχει τα ίδια ωφελήματα και τα δικαιώματά του. Υπόκειται στις υποχρεώσεις που φέρει η οργανική του θέση από την οποίο αποσπάται.

Ο όρος απόσπαση δεν ορθός καθώς «…η φύση της απόσπασης δεν μπορεί παρά να έχει προσωρινό χαρακτήρα, διαφορετικά θα καταστρατηγείτο το γράμμα και το πνεύμα του περί Δημοσίας Υπηρεσίας Νόμου ως προς τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων στη θέση στην οποία διορίζονται».Ο όρος απόσπαση δεν ορθός καθώς «…η φύση της απόσπασης δεν μπορεί παρά να έχει προσωρινό χαρακτήρα, διαφορετικά θα καταστρατηγείτο το γράμμα και το πνεύμα του περί Δημοσίας Υπηρεσίας Νόμου ως προς τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων στη θέση στην οποία διορίζονται».
Επίσης δεν υπάρχει οποιαδήποτε πρόνοια για τη συγκατάθεση του υπαλλήλου γι’ απόσπαση ή για την πόλη στην οποία αποσπάται.

Ως ΠΑΣΥΝΟ προτείνουμε

1. Να συμπεριληφθεί πρόνοια με την οποία να παρέχεται το δικαίωμα στον εργαζόμενο να αποδέχεται ή όχι την απόσπαση που του προτείνεται.

2. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος διαφωνεί, να έχει το δικαίωμα να υποβάλλει γραπτώς προσωπικές παραστάσεις με πλήρη δικαιολογητικά στην Ομάδα Αξιολόγησης.

3. Ειδικά, για τους νοσηλευτές να επέλθει συμφωνία αναφορικά με τις αποσπάσεις, πριν την κατάθεση του Νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση (π.χ. με το Υπουργείο Υγείας για δημόσια νοσηλευτήρια). Με τον τρόπο αυτό δεν θα υπάρχει σύγκρουση αποφάσεων και συμφωνιών και θα πρέπει οι συμφωνίες να ενσωματωθούν στη νομοθεσία.
Επιπλέον διαπιστώνονται ζητήματα που πρέπει να διευκρινιστούν η να τύχουν διορθώσεως τα όποια αφορούν Προαγωγές στη Δημόσια Υπηρεσία, καθορισμό προσόντων και πείρας και αρχαιότητα. Οι λεπτομερής θέσεις μας για όλα τα προτεινόμενα Νομοσχέδια καθως και η θέση/ πρόταση μας για την αξιολόγηση των Νοσηλευτών έχουν αποσταλεί σε όλους αρμόδιους φορείς και έχουν αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της συντεχνίας.

Η Κυβέρνηση θα πρέπει να προχωρήσει σε διάλογο με τις συντεχνίες ώστε να συμφωνηθεί μια κοινή διευθέτηση που θα γίνεται αποδεκτή και από τις δυο πλευρές, για ένα θέμα που επηρεάζει το σύνολο των εργαζομένων στον δημόσιο τομέα.

Εκ του Δ.Σ. της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ

Παγκυπρια Συντεχνία Νοσηλευτών (ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ)

Βερενίκης 14,  Διαμ.104,  Άγιος Δημήτριος,  2002 Στρόβολος,  Λευκωσία

Τηλέφωνο: 22 379610 – Τηλεομοιότυπο: 22 379611

Ηλεκτρονική διεύθυνση: pasynocyprus@gmail.com

Επίσημη ιστοσελίδα: www.pasyno-cyprus.com