Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Σχόλια και εισηγήσεις επί των νομοσχεδίων για τη Μεταρρύθμιση στη Δημόσια Υπηρεσία

Η Παγκύπρια Συντεχνία Νοσηλευτών τάσσεται υπέρ του εκσυγχρονισμού και της μεταρρύθμισης στη Δημόσια Υπηρεσία, νοουμένου ότι θα αναβαθμίζεται η προσφορά προς τους πολίτες και θα εκσυγχρονίζεται το όλο σύστημα. Επίσης, θεωρεί πως ένα εκσυγχρονιστικό σύστημα στον δημόσιο τομέα θα πρέπει να διασφαλίζει την αξιοκρατία στις προσλήψεις και προαγωγές, να τερματίζει την «κουμπαροκρατία» και το ρουσφέτι, και να αναβαθμίζει τα προσόντα των εργαζομένων, και όχι να τους κατατάσσει σε δυο κατηγορίες.

Η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ δεν θα επιτρέψει την υποβάθμιση του επαγγέλματος τού νοσηλευτή, σε μια περίοδο που οι συνθήκες επιβάλλουν την αναβάθμισή του, καθώς από τη μια οι νοσηλευτές αποκτούν ακαδημαϊκά προσόντα και από την άλλη καλούνται να διαδραματίσουν πρωτεύοντα ρόλο σε αλλαγές που επέρχονται στον τομέα της Δημόσιας Υγείας.

Σε συνέχεια της συνάντησης με τον Διευθυντή του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών κ. Κύπρο Κυπριανού, η Συντεχνίας μας υποβάλλει τα σχόλια και τις εισηγήσεις της αναφορικά με την προτεινόμενη μεταρρύθμιση στη Δημόσια Υπηρεσία:

Γενικό σχόλιο επί των νομοσχεδίων

Τα κυβερνητικά νομοσχέδια συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν αποκλειστικά με μια μόνο συντεχνία, που δεν εκπροσωπεί την πλειοψηφία των δημοσίων υπαλλήλων. Η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ εκπροσωπεί 1200 μέλη, και θεωρεί πως θα έπρεπε να είχε κληθεί σε διαβούλευση με τους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς, σύμφωνα με το Άρθρο 27 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, o οποίος προνοεί όπως: «Εξασφαλίζεται στους εργαζομένους ή τους εκπροσώπους τους, στα ενδεδειγμένα επίπεδα, εγκαίρως ενημέρωση και διαβούλευση, στις περιπτώσεις και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης και τις εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές».

Σχόλιο: Η συμφωνία στην οποία κατέληξαν Κυβέρνηση και ΠΑΣΥΔΥ δεν δεσμεύει τα μέλη της Συντεχνίας μας, καθώς ορισμένα ζητήματα που θίγονται και που αφορούν και τους νοσηλευτές υποβαθμίζουν τον ρόλο τους και το επάγγελμά μας, και δυσχεραίνουν το έργο και τις ευθύνες μας.

Προφορική εξέταση για πρόσληψη στη Δημόσια Υπηρεσία

Καταργείται η προφορική εξέταση για τις θέσεις που απαιτούν προσόντα μεταλυκειακού κύκλου σπουδών ή δίπλωμα τριετούς εκπαίδευσης.

Σχόλιο: Ο γραπτός διαγωνισμός για πρόσληψη στη Δημόσια Υπηρεσία αποτελεί, σύμφωνα με τη νομολογία, μια δίκαιη διαδικασία για να διαπιστωθούν οι γνώσεις και οι ικανότητες των υποψηφίων και θεωρείται η πιο ενδεδειγμένη μέθοδος αντικειμενικής κρίσης των ικανοτήτων τους. Ωστόσο, θεωρούμε πως με την αφαίρεση, κατά κανόνα, της προφορικής συνέντευξης για πρόσληψη στη Δημόσια Υπηρεσία για κλίμακες εισδοχής μέχρι την Α7, καταργείται και υποβαθμίζεται η προσωπική αξιολόγηση/επαφή με τον υποψήφιο και δεν παρέχεται μια ολοκληρωμένη εικόνα για την προσωπικότητά του.

Εισήγηση: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέρχονται και σε προφορική εξέταση καθώς μέσα από αυτήν:Εισήγηση: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέρχονται και σε προφορική εξέταση καθώς μέσα από αυτήν:

• «Αποκαλύπτεται» η προσωπικότητα και οι ικανότητες τού κάθε υποψηφίου.

• Διαφαίνεται ποιοι υπερέχουν, και εκτιμάται συνολικά ποιοι μπορούν να ανταποκριθούν στα καθήκοντα και τις ευθύνες μιας θέσης.

• Παρέχεται η δυνατότητα για μια καλύτερη εκτίμηση της αξίας και των προσόντων τους, γενικά.

Η υπεροχή στην προφορική εξέταση έχει ιδιαίτερη σημασία για τα καθήκοντα και τις ευθύνες της θέσης.

Αξιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου εκτείνεται στη ρύθμιση της διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων γΓ ανελικτικές θέσεις στη Δημόσια Υπηρεσία, (θέσεις προαγωγής, θέσεις διατμηματικής προαγωγής και θέσεις πρώτου διορισμού και προαγωγής), ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Δημόσιας Νόμου και οποιουδήποτε άλλου νόμου. Η επιλογή απο την ΕΔΥ για τις πιο πάνω θέσεις γίνεται με βάση τα κριτήρια και τη βαρύτητα τού κάθε κριτηρίου σε μονάδες που καθορίζονται στον παρόν Νόμο. Επίσης, καθορίζεται η διαδικασία διεξαγωγής γραπτών εξετάσεων και ο καταρτισμός καταλόγου επιτυχόντων καθώς και η διαδικασίας πλήρωσης των θέσεων.

Σχόλιο: Οι Προϊστάμενοι ενός Τμήματος ή μιας Υπηρεσίας μετατρέπονται σε αποκλειστικούς εκτιμητές της δουλειάς του προσωπικού και ιδιαίτερα σε σχέση με την ανέλιξη και τις προαγωγές από την κλίμακα Α8 στην Α11. Με τις εξουσίες που τους παρέχει ο νόμος καθορίζονται αποκλειστικά, σε βαθμό 70%, ποιοι από το προσωπικό και πότε, θα ανελιχθούν ή θα προαχθούν. Ο νόμος παρέχει στους Προϊστάμενους υπερεξουσίες, κατά την αξιολόγηση του προσωπικού, έτσι που οι διαπροσωπικές σχέσεις και άλλα κριτήρια (κομματικά, προσωπικά και άλλα) να ευνοούν την ευνοιοκρατία.

Εισήγηση: Να αλλάξει η πρόνοια αυτή.

Εισηγούμαστε όπως διαγραφεί το κριτήριο «σύσταση» οικείου Προϊσταμένου Τμήματος, με ιεραρχική κατάταξη των μονάδων, γιατί δεν υπάρχουν κριτήρια για να αξιολογηθεί ο εργαζόμενος. Όλα τα κριτήρια εξετάζονται και αξιολογούνται στα προηγούμενα άρθρα του ιδίου νομοσχεδίου. Προτείνουμε να αντικατασταθεί το πιο πάνω κριτήριο με το κριτήριο της «αρχαιότητας», δίνοντας τη βαρύτητα που αναλογεί σε αυτό το κριτήριο.

Αξιολόγηση νοσηλευτών

Σχόλιο: Με μεγάλη έκπληξη διαπιστώνουμε πως οι νοσηλευτές θα αξιολογούνται στη βάση του εντύπου 3, σύμφωνα με το οποίο αξιολογούνται οι Δημόσιοι Υπάλληλοι, κάτοχοι λυκειακού ή μεταλυκειακού τίτλου. Η τοποθέτηση σε αυτήν την κατηγορία, υποβαθμίζει κατάφωρα τον ρόλο των νοσηλευτών στον δημόσιο τομέα και ειδικά στη Δημόσια Υγεία, την οποία όλες οι πλευρές διακηρύττουν πως επιθυμούν να αναβαθμίσουν ποιοτικά.

Θεωρούμε πως, η αξιολόγηση δημοσίων υπαλλήλων που είναι κάτοχοι πανεπιστημιακών προσόντων σε μία κατώτερη κλίμακα αξιολόγησης, υποβαθμίζει τις γνώσεις, τα προσόντα και τις δεξιότητές τους, μειώνοντας ταυτόχρονα το κίνητρο για βελτίωση της εργασίας τους, και για επαρκή εκτέλεση διοικητικών καθηκόντων.

Να σημειώσουμε ότι το ίδιο το κράτος αποφάσισε να αναβαθμίσει τους νοσηλευτές και να τους τοποθετήσει σε πανεπιστημιακές δομές, κάνοντας αποδεκτό το αίτημα για ένταξή τους στην κατηγορία των αποφοίτων πανεπιστημίων το 2011, απόφαση η οποία, για λόγους που δεν έγιναν ποτέ γνωστοί, δεν έχει προωθηθεί.

Εισήγηση: Διαφωνούμε κάθετα με την αξιολόγηση, σύμφωνα με το έντυπο 3. Απαιτούμε την άμεση αναγνώριση των πανεπιστημιακών μας προσόντων και την τοποθέτησή μας στις πανεπιστημιακές δομές και την αξιολόγησή μας, σύμφωνα με τους υπόλοιπους αποφοίτους πανεπιστημίων.

Επίσης, θεωρούμε ότι λόγω της ιδιομορφίας τού επαγγέλματός μας, η κατάρτιση και η κατοχύρωση καθηκοντολογίου για τους νοσηλευτές, βάσει των ακαδημαϊκών τους προσόντων, κρίνεται αναγκαία και θα στηρίξει την αξιοκρατική και αμερόληπτη αξιολόγηση. Προτείνουμε ως κύριο κριτήριο την ικανότητα εκτέλεσης των νοσηλευτικών καθηκόντων, τα οποία βασίζονται σε Πρωτόκολλα Διεκπεραίωσης Νοσηλευτικών Διεργασιών και Πράξεων. Παραθέτουμε λεπτομερώς τις θέσεις μας για την αξιολόγηση σε σχετικό υπόμνημα που επίσης ενσωματώνουμε ξεχωριστά.

Προαγωγές στη Δημόσια Υπηρεσία

Διενέργεια εξετάσεων ικανοτήτων και γνώσεων περί Δημόσιας Υπηρεσίας για προαγωγή στον δημόσιο τομέα.

Σχόλιο: Εκφράζουμε την αντίθεσή μας με την εισαγωγή εξετάσεων για αξιολόγηση των πολλαπλών ικανοτήτων που απαιτεί μια συγκεκριμένη θέση. Οι εξετάσεις αυτές δεν παρέχουν μέτρο αξιολόγησης των ικανοτήτων των υπαλλήλων για προαγωγή. Επίσης διαφωνούμε με την εισαγωγή του μέτρου των δύο εξετάσεων οι οποίες, θα πρέπει να επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο για όσους επιθυμούν να προαχθούν, καταβάλλοντας κάθε φορά το αντίτιμο των €50.

Εισήγηση: Θεωρούμε πως, ειδικά για τους νοσηλευτές, η αποστήθιση κειμένων που προνοεί η διενέργεια τέτοιων εξετάσεων, δεν μπορεί να είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος αξιολόγησης και εκτίμησης της δουλειάς τους. Τα κείμενα των εξετάσεων θα πρέπει να είναι συναφή με τα καθήκοντα της θέσης προαγωγής τού κάθε επαγγέλματος ξεχωριστά (π.χ. Νοσηλευτές ) και δικαίωμα διεκδίκησης της θέσης προαγωγής θα πρέπει να έχουν όσοι θα βρίσκονται στην αμέσως κατώτερη κλίμακα.

Για την επιλογή του κατάλληλου για τη θέση προαγωγής, θα πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη η αρχαιότητα και τα κριτήρια αξιολόγησης (πείρα, ακαδημαϊκά προσόντα, ετήσιες εκθέσεις) τα οποία να σχετίζονται με τα καθήκοντα που εκτελεί.

Με αυτόν τον τρόπο θα αποφευχθεί η δημιουργία μιας νέας βιομηχανίας φροντιστηρίων για εξετάσεις στη Δημόσια Υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη τα όσα συμβαίνουν σε σχέση με τις κυβερνητικές εξετάσεις και τις εξετάσεις στο αστυνομικό Σώμα.

Αποκλεισμός από προαγωγές

Σύμφωνα με το προτεινόμενο νομοσχέδιο, κανένας υπάλληλος δεν μπορεί να είναι υποψήφιος για προαγωγή αν κατά τις δυο τελευταίες ετήσιες υπηρεσιακές του εκθέσεις είχε βαθμολογία αξιολόγησης τής απόδοσης του εβδομηνταπέντε εκατοστά (75/100) και χαμηλότερη.

Σχόλιο: Δεν διευκρινίζονται οι λόγοι του αποκλεισμού κάποιου από προαγωγή, ακόμη κι αν στις δυο τελευταίες αξιολογήσεις κατέγραψε βαθμολογία 75% και κάτω. Δεν υπάρχει καμιά ασφαλιστική δικλείδα για τον εργαζόμενο ώστε να αντιπαραβάλει την αξιολόγηση του αναφορικά με την Ομάδα Αξιολόγησης, στο πλαίσιο του 5% των υπαλλήλων που είναι εξ αρχής μη προάξιμοι.

Εισήγηση: Να ενσωματωθεί πρόνοια στο νομοσχέδιο με την οποία να παρέχεται το δικαίωμα στον εργαζόμενο να ζητήσει εξέταση των παραστάσεων του από άλλη Ομάδα Αξιολόγησης και όχι από την ίδια.

Διαφωνία με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης

Σε περίπτωση που υπάλληλος διαφωνεί, υποβάλλει προσωπικές παραστάσεις γραπτώς με πλήρη δικαιολογητικά στην Ομάδα Αξιολόγησης.

Σχόλιο: Η πρόνοια του άρθρου αυτού είναι αντισυνταγματική. Παραβιάζεται η αρχή της φυσικής δικαιοσύνης (nemo iudex in causa sua) με την οποία απαγορεύεται σε κάποιον να είναι κριτής της ίδιας της υπόθεσής του.

Εισήγηση: Να παρέχεται το δικαίωμα στον υφιστάμενο, και όχι μόνον σε αυτόν που αξιολογείται κάτω από το 75%, να αντιπαραβάλει την αξιολόγησή του, σε διαφορετική Ομάδα Αξιολόγησης από εκείνη που τον έχει αξιολογήσει, όταν δεν είναι ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης. Το δικαίωμα αυτό να επεκταθεί και για όσους αξιολογούνται πάνω από το 75%. Σε περίπτωση δυσμενούς αξιολόγησης, οι ενστάσεις τού αξιολογούμενου και τα επιχειρήματά του να υποβάλλονται απευθείας στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας.

Προφορική εξέταση – ΕΔΥ

Σύμφωνα με το προτεινόμενο νομοσχέδιο «τα μέλη της Επιτροπής συμπληρώνουν δομημένα έντυπα κατά τη διαδικασία επιλογής για κάθε υποψήφιο με σκοπό την τεκμηρίωση και πιστοποίηση καθε διεξαχθείσας προφορικής εξέτασης» και «η Επιτροπή τηρεί λεπτομερή στενογραφημένα πρακτικά κατά την προφορική εξέταση υποψηφίων».

Σχόλιο: Στην προφορική εξέταση ενώπιον της Ε.Δ.Υ. θα πρέπει να καταγράφονται, να μαγνητοφωνούνται, να απομαγνητοφωνούνται και να αναπαράγεται πιστά η στενογράφηση, οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να αιτιολογείται εξατομικευμένα η κρίση για τον κάθε υποψήφιο αναφορικά με την αξιολόγηση της επίδοσής του στις εξετάσεις. Η διαδικασία αυτή πρέπει να ακολουθείται για να υπάρχουν ισχυρά εχέγγυα διαφάνειας, δικαστικού ελέγχου και ελέγχου από τους ίδιους τους υποψηφίους, στο πλαίσιο των αρχών της ισότητας, της αμεροληψίας και της αξιοκρατίας.

Εισήγηση: Να συντάσσεται πρακτικό συνέντευξης του υποψηφίου ώστε να εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις αμερόληπτης και αξιοκρατικής κρίσης και να καθίσταται γνωστή στους υποψηφίους και ελέγξιμη από τον ακυρωτικό δικαστή.

Καθοδηγητικός Μηχανισμός Ποσοστώσεων

Εισάγεται ο «Καθοδηγητικός Μηχανισμός Ποσοστώσεων» για σκοπούς αξιολόγησης της απόδοσης των υπαλλήλων.

Σχόλιο: Η εισαγωγή του Μηχανισμού αυτού συνιστά ανεπίτρεπτη παρέμβαση της νομοθετικής στην εκτελεστική λειτουργία και αντίκειται στην αρχή της διάκρισης των λειτουργιών. Επίσης, συνιστά μέτρο το οποίο αντίκειται στην αρχή της ισότητας και της αξιοκρατίας, καθώς η αξιολόγηση των υπαλλήλων δεν θα γίνεται μέσα από αξιοκρατική αντικειμενική και δίκαιη εξατομικευμένη αξιολόγηση.

Σε κάθε περίπτωση, και στο πλαίσιο των αρχών της ίσης μεταχείρισης, της αναλογικότητας και της χρηστής διοίκησης, θεωρούμε ότι η καθιέρωση θετικών και αρνητικών ποσοστώσεων, θα μπορούσε να οδηγήσει στην απορρύθμιση της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης.

Εισήγηση: Η αξιολόγηση δεν μπορεί να εφαρμοστεί όπως προτείνεται, καθώς οι ποσοστώσεις αξιολόγησης καθορίζονται αποκλειστικά από τον εκάστοτε Προϊστάμενο ή Διευθυντή οι οποίοι έχουν την ευχέρεια «να κόβουν και να ράβουν» όπως θέλουν, στηριζόμενοι σε προσωπικά, κομματικά και άλλα κίνητρα. Προτείνουμε να επανεξεταστεί το σχετικό θεσμικό πλαίσιο, ώστε να βελτιωθεί και να καταστεί πραγματικά λειτουργικό, ορθολογικό και αποτελεσματικό.

Λόγω της ιδιομορφίας του επαγγέλματός μας δεν μπορεί να καθοριστεί εκ των προτέρων το ποσοστό θετικής ή αρνητικής αξιολόγησης, αφού οι νοσηλευτές υποβάλλονται καθημερινά στον χώρο εργασίας του σε πραγματικές «εξετάσεις» για τον τρόπο εκτέλεσης των καθηκόντων τους. Συνεπώς, η υποχρεωτική μη ευέλικτη πολιτική καθορισμού των θετικών και αρνητικών αξιολογήσεων, ελλοχεύει κινδύνους για να μην συμπεριληφθούν άξιοι υπάλληλοι στη διοικητική δομή και να καταργούνται κριτήρια.

• Η αξιολόγηση των νοσηλευτών θα πρέπει να γίνεται στη βάση κριτηρίων, πρωτοκόλλων και ενδεδειγμένων τρόπων εκτέλεσης των νοσηλευτικών πράξεων και διεργασιών και στη βάση ενός καθηκοντολογίου, προσαρμοσμένου στα ακαδημαϊκά προσόντα όλων των νοσηλευτών.• Η αξιολόγηση των νοσηλευτών θα πρέπει να γίνεται στη βάση κριτηρίων, πρωτοκόλλων και ενδεδειγμένων τρόπων εκτέλεσης των νοσηλευτικών πράξεων και διεργασιών και στη βάση ενός καθηκοντολογίου, προσαρμοσμένου στα ακαδημαϊκά προσόντα όλων των νοσηλευτών.

• Το ποσοστό των αρνητικών και θετικών αξιολογήσεων θα πρέπει να καθορίζεται στο τέλος του κάθε έτους, όταν η Ομάδα Αξιολόγησης λάβει υπόψη τις παραλείψεις ή ελλείψεις που καταγράφηκαν για κάθε εργαζόμενο. Έτσι, θα γίνεται αντικειμενική σύγκριση εργαζομένων.

• Η παράλειψη να σημειώνεται από τον Προϊστάμενο αφού: α) εφίσταται η προσοχή του υπαλλήλου, β) έχει ακούσει τον υπάλληλο όταν διαπιστώνεται παράλειψη ή κάποια έλλειψη εκ μέρους του. γ) έχει επιδοθεί σχετική επιστολή στον υπάλληλο στην οποία ν’ αναφέρεται η παράλειψη ή έλλειψή του κατά τη συγκεκριμένη μέρα της εργασίας του, την οποία και να συνυπογράφει. Με αυτόν τον τρόπο θα αποφεύγονται οι μεροληπτικές πράξεις εναντίον υπαλλήλων και οι συγκρουσιακές συνθήκες μεταξύ υπαλλήλων και Προϊσταμένων.

• Να παρέχεται η ευκαιρία στον υφιστάμενο, εφόσον διαφωνεί, να αντιπαραβάλει την αξιολόγησή του σε άλλη Ομάδα Αξιολόγησης από εκείνη που τον έχει αξιολογήσει, η οποία θα εξετάσει τις παραστάσεις του.

• Να παρέχεται το δικαίωμα σε όλους τους υπαλλήλους να αντιπαραβάλουν με παραστάσεις την αξιολόγησή τους και όχι μόνο σε αυτούς που θα βαθμολογούνται κάτω από το 75%.

• Σε περίπτωση δυσμενούς αξιολόγησης οι ενστάσεις τού αξιολογούμενου και τα επιχειρήματά του να να υποβάλλονται απευθείας στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας.

• Σε έναν σύγχρονο οργανισμό οι Προϊστάμενοι θα πρέπει να αξιολογούνται και από τους υφισταμένους τους για σκοπούς βελτίωσης.

Προσόντα και πείρα

Σύμφωνα με το προτεινόμενο νομοσχέδιο, η επιλογή και η προαγωγή των υποψηφίων από την ΕΔΥ γίνονται στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων. Η βαρύτητα τού κάθε κριτηρίου σε μονάδες καθορίζεται στο νομοσχέδιο. Το πρώτο κριτήριο είναι τα πρόσθετα προσόντα και το δεύτερο η πρόσθετη πείρα των υποψηφίων.

Σχόλιο: Απουσιάζει η συμπερίληψη και αξιολόγηση του ακαδημαϊκού προσόντος και της πείρας. Δεν υπάρχει σαφής διευκρίνιση κατά πόσον θα αξιολογείται και από ποιον η σχετικότητα του πλεονεκτήματος για το κάθε επάγγελμα.

Τι γίνεται όταν τα σχέδια υπηρεσίας απαιτούν ορισμένα πλεονεκτήματα (ακαδημαϊκό προσόν ή πείρα);.

Δεν καθορίζεται η βαρύτητα τού κάθε προσόντος. Π.χ. Προσωπικό με διαφορετική πείρα εξισώνεται αφού δεν καθορίζονται χρονικές παράμετροι της πείρας π.χ. για ένα χρόνο πιστώνεται μια μονάδα.

Εισήγηση: Να ενσωματωθεί το σχετικό κριτήριο του πλεονεκτήματος (ακαδημαϊκό προσόν και πείρα) στην όποια μορφή του, που να σχετίζεται με το κάθε επάγγελμα π.χ. Νοσηλευτή. Να διευκρινιστούν και να ενσωματωθούν πρόνοιες για τον δημόσιο υπάλληλο με 15 ή 20 χρόνια υπηρεσίας. Θα πρέπει να καθοριστεί η αντιστοιχία της πείρας με τις μονάδες και να επανατοποθετηθεί το κριτήριο «αρχαιότητα» με την ανάλογη βαρύτητα. Το κριτήριο αυτό αποτελεί σημαντικό κριτήριο στην περίπτωση του νοσηλευτικού επαγγέλματος.

Πρόσθετα προσόντα

Σύμφωνα με το προτεινόμενο Νομοσχέδιο «πρόσθετα προσόντα των υποψηφίων σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης στα οποία περιλαμβάνονται επιπρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα ή / και επαγγελματικοί τίτλοι και γνώση ξένης γλώσσας, πέραν των απαιτούμενων στο οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας».

Σχόλιο: Σύμφωνα με τη νομολογία, πρόσθετα προσόντα δεν είναι μόνο τα ακαδημαϊκά προσόντα, οι επαγγελματικοί τίτλοι και η ξένη γλώσσα αλλά οποιουδήποτε είδους προσόντα, αρκεί αυτά να είναι σχετικά. Η ξηρή αναγωγή σε αριθμοποίηση, χωρίς την παροχή αιτιολογίας, ως προς τη σχετικότητα και τη μη σχετικότητα πρόσθετου προσόντος, αντίκειται στην αρχή της διαφάνειας, της ισότητας, της αξιοκρατίας και του κράτους δικαίου. Επίσης, είναι άγνωστο με ποιον τρόπο θα εξατομικεύεται η βαρύτητα τού κάθε προσόντος σε αιτιώδη συνάφεια με την παροχή και οροφή των μονάδων που δίδονται (0-15). Υπάρχει πιθανότητα υπάλληλοι με διαφορετική πείρα να εξισωθούν αφού δεν υπάρχουν χρονικές παράμετροι της πείρας.

Εισήγηση: Να διασαφηνιστεί η σχετικότητα και συνάφεια τού προσόντος με τα καθήκοντα και τις ευθύνες της θέσης, και να εισαχθεί πρόνοια με την οποία να αιτιολογείται η σχετικότητα τού κάθε προσόντος (π.χ. για Νοσηλευτικό Λειτουργό). Για το νοσηλευτικό επάγγελμα θα πρέπει να καθοριστούν ως πρόσθετα προσόντα τα ακαδημαϊκά προσόντα, και επαγγελματικοί τίτλοι που σχετίζονται με την παροχή και διοίκηση των νοσηλευτικών υπηρεσιών.

Ξένη γλώσσα

Σχόλιο: Σύμφωνα και με τη νομολογία, τα πρόσθετα προσόντα δεν είναι μόνο τα ακαδημαϊκά προσόντα, οι επαγγελματικοί τίτλοι και η ξένη γλώσσα αλλά και άλλα προσόντα, αρκεί αυτά να είναι σχετικά με τη θέση. Δεν διευκρινίζεται κατά πόσον η γνώση της ξένης γλώσσας θα πρέπει να είναι άριστη, πολύ καλή ή καλή, κι αν είναι επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και άλλη/ες γλώσσα/ες.

Εισήγηση: Να εισαχθεί πρόνοια με την οποία να διευκρινίζεται πώς θα αξιολογείται ως πρόσθετο προσόν η ξένη γλώσσα (είδος και βαθμός).

Aρχαιότητα

Καταργείται η αρχαιότητα.

Σχόλιο: Η πρόσθετη πείρα του Σχεδίου Υπηρεσίας αποτελεί πρόσθετο προσόν. Εφόσον η αρχαιότητα δεν προβλέπεται ως κριτήριο αλλά μόνο η πείρα, παραβιάζεται το αντίστοιχο άρθρο 35(3) του Ν.1/90 που προνοεί ότι: «Οι διεκδικήσεις των υπαλλήλων για προαγωγή αποφασίζονται σύμφωνα με την αξία, τα προσόντα και την αρχαιότητα». (π.χ. Πρώτο κριτήριο είναι η αξία και μετά τα προσόντα. Τα «πρόσθετα προσόντα» επενεργούν σημαντικά στην αξία τού υποψηφίου, ιδιαίτερα όταν σχετίζονται με τα καθήκοντα της θέσης. Η «αρχαιότητα» λαμβάνεται υπόψη όταν τα άλλα δυο κριτήρια είναι ίσα. «Πείρα» αποτελεί τις πρακτικές γνώσεις που αποκτώνται από την εκτέλεση συγκεκριμένου είδους εργασίας. Η μακρά υπηρεσία δεν αποτελεί το κριτήριο της πείρας.

Εισήγηση: Θα πρέπει να καθοριστεί η αντιστοιχία της πείρας με τις μονάδες και να επανατοποθετηθεί το κριτήριο της «αρχαιότητας» με την ανάλογη βαρύτητα.

Αποσπάσεις

Με βάση το σχετικό νομοσχέδιο, ρυθμίζεται η δυνατότητα απόσπασης με απόφαση της ΕΔΥ σε τρεις κατηγορίες α) Δημοσίου υπαλλήλου σε οργανισμού δημοσίου δικαίου β) από δημοσίου δικαίου στη Δημόσια Υπηρεσία γ) υπαλλήλου οργανισμού δημοσίου δικαίου σε άλλο οργανισμό δημοσίου δικαίου. Η διάρκεια είναι μέχρι τρία χρόνια με δικαίωμα ανανέωσης. Ο υπάλληλος που αποσπάται εξακολουθεί να κατέχει την οργανική του θέση από την οποία αποσπάται και συνεχίζει να έχει τα ίδια ωφελήματα και τα δικαιώματά του. Υπόκειται στις υποχρεώσεις που φέρει η οργανική του θέση από την οποίο αποσπάται.

Σχόλιο: Ο όρος «απόσπαση» δεν είναι ορθός, καθώς «…η φύση της απόσπασης δεν μπορεί παρά να έχει προσωρινό χαρακτήρα, διαφορετικά θα καταστρατηγείτο το γράμμα και το πνεύμα του περί Δημοσίας Υπηρεσίας

Νόμου ως προς τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων στη θέση στην οποία διορίζονται».

Εισήγηση: Δεν υπάρχει οποιαδήποτε πρόνοια για τη συγκατάθεση του υπαλλήλου γι’ απόσπαση ή για την πόλη στην οποία αποσπάται. Να συμπεριληφθεί πρόνοια με την οποία να παρέχεται το δικαίωμα στον εργαζόμενο να αποδέχεται ή όχι την απόσπαση που του προτείνεται. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος διαφωνεί, να έχει το δικαίωμα να υποβάλλει γραπτώς προσωπικές παραστάσεις με πλήρη δικαιολογητικά στην Ομάδα Αξιολόγησης.

Ειδικά, για τους νοσηλευτές να επέλθει συμφωνία αναφορικά με τις αποσπάσεις, πριν την κατάθεση του Νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση (π.χ. με το Υπουργείο Υγείας για δημόσια νοσηλευτήρια). Με τον τρόπο αυτό δεν θα υπάρχει σύγκρουση αποφάσεων και συμφωνιών. Οι συμφωνίες να ενσωματωθούν στη νομοθεσία.

Κρατικό μισθολόγιο

Σύμφωνα με τις πρόνοιες των νομοσχεδίων, οι αυξήσεις στη Δημόσια Υπηρεσία θα ρυθμίζονται με νόμο χωρίς να παρέχεται το δικαίωμα στους εκπροσώπους των εργαζομένων να έχουν άποψη. O! αυξήσεις που θα παραχωρούνται μελλοντικά στον δημόσιο τομέα θα εξαρτώνται από τη διαφορά μεταξύ της πραγματικής αύξησης του ΑΕΠ και του ποσοστού αύξησης του κρατικού μισθολογίου.

Σχόλιο: Διαφωνούμε με την απουσία αναφοράς γι’ αποκατάσταση των μισθών και επαναφοράς τους στα επίπεδα πριν από την εκδήλωση της κρίσης καθώς και με την πρόνοια όπως οι αυξήσεις που θα παραχωρούνται μελλοντικά στο δημόσιο, θα εξαρτώνται από τη διαφορά μεταξύ της πραγματικής αύξησης του ΑΕΠ και του ποσοστού αύξησης του κρατικού μισθολογίου. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα είναι ζημιογόνο για το προσωπικό του δημοσίου.

Το ΑΕΠ δεν έχει σχέση έχει με τους δημόσιους υπαλλήλους καθώς, κατά τον υπολογισμό τους, δεν λαμβάνει υπόψη τη Δημόσια Υπηρεσία. Με οικονομικούς όρους, εφόσον ο δείκτης που χρησιμοποιείται είναι το ΑΕΠ, πριν γίνει αποδεκτός θα πρέπει να επεξηγηθεί τι περιλαμβάνει και πώς επιδρά στους εργαζόμενους.

Όπως διατυπώνεται σε σχετικό άρθρο του νομοσχεδίου, οποιαδήποτε αύξηση του κρατικού μισθολογίου, λόγω απορρόφησης προσωπικού από Δημόσιους Οργανισμούς, θα επηρεάσει αρνητικά και δεν θα επιτρέψει την παραχώρηση οιωνδήποτε αυξήσεων στους δημοσίους υπαλλήλους για χρόνια.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν έχουν καμιά ευθύνη αναφορικά με τις αποφάσεις που λαμβάνονται από την Κυβέρνηση για την κατανομή των δημοσίων δαπανών, εκτός από αυτές που αφορούν καταναλωτικούς σκοπούς. Κανένας από τους δείκτες του ΑΕΠ δεν επηρεάζεται από την απόδοση ή την απασχόλησή τους. Τότε γιατί οι εργαζόμενοι υπόκεινται οποιεσδήποτε ζημιές στη μισθοδοσία τους;

Όπως αντιλαμβανόμαστε, το κρατικό μισθολόγιο θα συνεχίσει να αυξάνεται, καθώς μερίδα εργαζομένων θα μεταφερθούν από τους, υπό αποκρατικοποίηση, ημικρατικούς οργανισμούς στη Δημόσια Υπηρεσία. Μια τέτοια εξέλιξη δεν θα μειώσει τον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων, συνεπώς ούτε και το κρατικό μισθολόγιο και θα καθηλώσει τις αυξήσεις για μακρά περίοδο. Ταυτόχρονα, διαπιστώνουμε πως η Κυβέρνηση δεν προτίθεται να επαναφέρει τις αποκοπές στους μισθούς που έκανε κατά την έναρξη της οικονομικής κρίσης.

Επίσης παρατηρείται «κουτσούρεμα» της ΑΤΑ η οποία θα παραχωρείται μειωμένη κατά 50% μία φορά τον χρόνο αντί για δυο και θα ενσωματώνεται στις ετήσιες προσαυξήσεις, ανάλογα με τον ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης.

Καταργείται ο ρόλος των συντεχνιών και του συνδικαλιστικού τους δικαιώματος, συνδέοντας δια νόμου το ύψος του κρατικού μισθολογίου με τη διακύμανση του ονομαστικού ΑΕΠ και την αυτοματοποίηση των μηχανισμών παραχώρησης γενικών αυξήσεων στους μισθούς.

Εισήγηση:. Διαφωνούμε με τις πιο πάνω πρόνοιες των νομοσχεδίων. Η ΑΤΑ και οι προσαυξήσεις θα πρέπει να αρχίσουν να παραχωρούνται κανονικά καθώς, όπως δηλώνει η Κυβέρνηση, βελτιώνεται η κατάσταση της οικονομίας. Η παραχώρησή τους παγοποιήθηκε ως έκτακτο μέτρο αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης. Η Κυβέρνηση θα πρέπει να προχωρήσει σε διάλογο με τις συντεχνίες ώστε να συμφωνηθεί μια κοινή διευθέτηση που θα γίνεται αποδεκτή και από τις δυο πλευρές, για ένα θέμα που επηρεάζει το σύνολο των εργαζομένων στον δημόσιο τομέα.

 

Εκ του Δ.Σ. της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ

Παγκυπρια Συντεχνία Νοσηλευτών (ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ)

Βερενίκης 14,  Διαμ.104,  Άγιος Δημήτριος,  2002 Στρόβολος,  Λευκωσία

Τηλέφωνο: 22 379610 – Τηλεομοιότυπο: 22 379611

Ηλεκτρονική διεύθυνση: pasynocyprus@gmail.com

Επίσημη ιστοσελίδα: www.pasyno-cyprus.com