Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Ανακοίνωση Φορέων Νοσηλευτικής Ανακοίνωση Φορέων Νοσηλευτικής 

Νομοσχέδια:

1. «Νόμος που τροποποιεί τους περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμους του 2001 μέχρι 2005»
2. «Ο περι ίδρυσης Οργανισμών Γενικών Νοσοκομείων Νόμος του 2014»

Τα Διοικητικά Συμβούλια των φορέων της Νοσηλευτικής και Μαιευτικής: Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών (ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ), Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής (ΣΝΜ), Κλάδος Γενικής Νοσηλευτικής ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ, Κλάδος Νοσηλευτών Ψυχικής Υγείας ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ και Παγκύπριας Συντεχνίας Νοσηλευτών (ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ), κατόπιν προκαταρκτικής μελέτης των πιό πάνω νομοσχεδίων, όπως έχουν αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας, επιθυμούν να εκφράσουν τα πιο κάτω:

1. Παρά τις θέσεις που καταθέσαμε επί των βασικών αρχών για την ανάπτυξη των νομοσχεδίων και τη διαδικασία «διαβούλευσης» διαπιστώνουμε απαξίωση στην επιστημονική και επαγγελματική μας ταυτότητα καθώς και παραγνώριση της πεμπτουσίας του αγαθού της υγείας αφού επιχειρείται η κατάργηση του ως δημόσιου και κοινωνικού αγαθού το οποίο η πολιτεία οφείλει να παρέχει στους πολίτες.

2. Πιστεύουμε ότι στον όποιο σχεδιασμό λειτουργίας των νοσηλευτηρίων στα πλαίσια εφαρμογής του Γε.Σ.Υ θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να διαμορφωθούν ανάλογα οι προϋποθέσεις για:

• Ενίσχυση του Νοσηλευτικού και Μαιευτικού έργου,
• Προώθηση της Έρευνας,
• Συνεχή Επαγγελματική Ανάπτυξη,
• Σχεδιασμό και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού,
• Έλεγχο των επιπέδων και διασφάλιση της ποιότητας,
• Διαμόρφωση πολιτικής υγείας,
• Διασφάλιση και προαγωγή της βέλτιστης ασφάλειας των ασθενών.

3. Επιβεβαιώνεται η ανησυχία μας αναφορικά με την υιοθέτηση του πολυασφαλιστικού η εισαγωγή του οποίου, πιθανό να διακυβεύσει τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας με επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση των Κύπριων πολιτών.

4. Με την κατάργηση του άρθρου 66 των Περί Γενικού Σχεδίου Υγείας Νόμων 89(Ι) 2001 -62(1)2005 παύουν να ανήκουν στο κράτος τα δημόσια νοσηλευτήρια. Ο χαρακτήρας τους αλλάζει ριζικά με τη δημιουργία πέντε αυτόνομων οργανισμών με καταρτισμό πολύπλοκων επιπέδων διοίκησης και σταδιακή φθίνουσα πορεία χρηματοδότησης των νοσοκομείων σε μία τριετία. Αυτό προβληματίζει σε ό,τι αφορά στη διοικητική λειτουργία και στην οικονομική βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα των αυτόνομων νοσηλευτηρίων. Εντοπίζεται επίσης δυσμενής και ελλιπής εκπροσώπηση των Νοσηλευτών και Μαιών στην προτεινόμενη διοικητική και επιστημονική δομή. Σημειώνουμε ότι, η προδιαγραφόμενη πενταμελής διευθυντική ομάδα έκαστου νοσηλευτηρίου, δε δύναται να αξιολογεί επαρκώς και να λαμβάνει κρίσιμες αποφάσεις που αφορούν στους Νοσηλευτές και στις Μαίες, δεδομένου ότι η Νοσηλευτική και Μαιευτική δεν είναι προέκτασεις οποιασδήποτε άλλης επιστήμης υγείας. Η Νοσηλευτική και Μαιευτική αυτονομία και η θεώρηση των Νοσηλευτών και Μαιών ως ισότιμα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας αποτελούν βασικές συνιστώσες για τη βέλτιστη έκβαση τωνασθενών, καθώς και για τη δημιουργία υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος.ασθενών, καθώς και για τη δημιουργία υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος.

5. Υπάρχει ασαφής αναφορά στο τροποποιητικό νομοσχέδιο σχετικά με τις υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, με προβληματισμό για τη βιωσιμότητα των υφιστάμενων κρατικών υπηρεσιών και τη διασφάλιση του θεραπευτικού συνεχούς.

6. Η ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση όλων των Νοσηλευτών και Μαιών θα πρέπει να παραμείνει στον Τομέα Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών καθώς και ο συντονισμός της κλινικής άσκησης των φοιτητών Νοσηλευτικής/ Μαιευτικής.

7. Θεωρούμε απαράδεκτη την κατάργηση του άρθρου 65 των Περί Γενικού Σχεδίου Υγείας Νόμων 89(Ι) 2001 – 62(1)2005 που αφορά στη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εν υπηρεσία Δημόσιων υπαλλήλων (μονίμων και εκτάκτων). Επιπρόσθετα, υποστηρίζουμε ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί το ίδιο καθεστώς εργοδότησης για όλες τις προσλήψεις που θα γίνουν κατόπιν εφαρμογής του Γε.Σ.Υ και της αυτονόμησης.

8. Πολύ σημαντική κρίνεται η αναβάθμιση της μισθολογικής κλίμακας του Νοσηλευτικού και Μαιευτικού προσωπικού σε κλίμακα Α8 – 10 – 11 όπως προβλέπεται για όλους τους υπαλλήλους του Δημοσίου που κατέχουν Πανεπιστημιακά προσόντα. Αποτελεί θέμα ύψιστης σημασίας και αποτελεί θέμα ίσης και δίκαιης μεταχείρισης. Αυτό το θέμα θα πρέπει να λυθεί ταυτόχρονα με την αυτονόμηση των Δημόσιων Νοσηλευτηρίων.

Επιμένουμε στη συνέχιση της διασφάλισης του κύρους του επαγγέλματος μας μέσα από την νομική κατοχύρωση του σαφώς προκαθορισμένου και αυτόνομου σώματος επιστημονικής γνώσης του, τη συστηματικότητα και τον έλεγχο της εκπαίδευσης και της άσκησης του, καθώς και τις ανάλογες με βάση το επίπεδο εκπαίδευσης μισθολογικές απολαβές των επαγγελμάτων που το ασκούν.
Η κατάθεση συγκεκριμένων απόψεων επί των προνοιών των πιο πάνω νομοσχεδίων μέσα στα ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί, εξυπακούει διευκρινήσεις εκ μέρους του Υπουργού Υγείας πριν αυτό προωθηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση.
Επιπρόσθετα, αναμένουμε την εξέλιξη της επικείμενης συζήτησης στην Μεικτή Επιτροπή Προσωπικού την ερχόμενη Πέμπτη η οποία θα καθορίσει επίσης τη μελλοντική μας δράση.

Σε περίπτωση μη ικανοποίησης των Νοσηλευτικών και Μαιευτικών ζητημάτων, θεωρείται δεδομένη και αναπόφευκτη η αντίδραση μας με δυναμικά μετρά μη εξαιρουμένων και των απεργιακών κινητοποιήσεων.

Ιωάννης Λεοντίου

Μαρία Ευαγγέλου

Πρόδρομος Αργυρίδης

Ανδρέας Ανδρέου

Γιώργος Φρίξου