Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Θέμα: Ενημέρωση Μελών

Επειδή σχεδόν επί καθημερινής βάσης πληροφορούμαστε από μέλη μας και μη, ότι κάποια άτομα προσπαθούν να θίξουν την αξιοπιστία και την νομιμότητα της Παγκύπριας Συντεχνίας Νοσηλευτών (ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ.), ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ καταδικάζουμε όλα τα σχόλια και τις πράξεις που κινούνται προς σε αυτή τη κατεύθυνση. Επίσης θα θέλαμε να επαναλάβουμε και υπερτονίσουμε ότι η ΠΑΣΥΝΟ είναι μια νόμιμη και εγγεγραμμένη συντεχνία από το 1993, η οποία αποτελείται και εκπροσωπεί μόνο νοσηλευτές, και που έχει ως πρωταρχικό σκοπό να εξυπηρετεί και να προασπίζεται τα συμφέροντα όλων των νοσηλευτών και γενικότερα του νοσηλευτικού κλάδου.

Από τις αρχές του νέου χρόνου ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ξεκινήσαμε μια προσπάθεια για τη διεκδίκηση και ανάκτηση κάποιων κεκτημένων που κάποιοι έχασαν με ελαφρά τη καρδία, με απόλυτη διαφάνεια και στα πλαίσια πάντοτε της σύμφωνης γνώμης των μελών μας.

Σε αυτή την προσπάθεια βρήκαμε αρκετούς υποστηρικτές δείχνοντας σε μας εμπιστοσύνη για αυτό που κάνουμε και τους ευχαριστούμε, όμως μετά λύπης μας βρήκαμε και άτομα όπου με τα λεγόμενα και τις πράξεις τους (είτε με εκφοβισμό των μελών μας είτε με εξαφάνιση οποιασδήποτε ενημέρωσης ή ανακοίνωσης μας) προσπαθούν να μας υπονομευόσουν παρά το γεγονός ότι τα ίδια άτομα κατ’ επανάληψη αντιγράφουν και υιοθετούν κάποιες από τις ενέργειες μας.

Ως διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΣΥΝΟ δεν εμπλακήκαμε ούτε θα εμπλακούμε σε τέτοιου είδους ενέργειες και μικροπρέπειες θυσιάζοντας το καλό όλων των Νοσηλευτών για ικανοποίηση δικών μας προσωπικών φιλοδοξιών.

Επίσης θα θέλαμε να διαβεβαιώσουμε τα μέλη μας ότι θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με τον ίδιο ζήλο, με στόχο την κατάταξη του πτυχιούχου πλέον Νοσηλευτή εκεί που του αξίζει όχι μόνο στον οικονομικό τομέα αλλά και στον ευρύτερο επιστημονικό και εργασιακό περιβάλλον.

Τέλος θα θέλαμε να ενημερώσουμε τα μέλη μας για τα δυο σημαντικά θέματα.

Θέμα 1ον : Θερινή άδεια ανάπαυσης.

Μέσα από την καθημερινή επικοινωνία που έχουμε με τα μέλη μας διαπιστώθηκε ότι σε κάποια τμήματα των νοσοκομείων, στα πλαίσια αιτήματος συναδέλφων για χορήγησης θερινής άδειας ανάπαυσης προτίθεται να μην τους δοθεί η ελάχιστη περίοδος των δυο συνεχόμενων εβδομάδων. Κατόπιν λήψης νομικής συμβουλής από τον νομικό σύμβουλο της συντεχνίας, ο Κανονισμός 6(1) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (χορήγηση αδειών) κανονισμών 1995, Κ.Δ.Π. (101/95) σε συνδυασμό και συνάρτηση με το άρθρο 57 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου (Ν.1/90) που ορίζει ότι «Σε κάθε υπάλληλο χορηγούνται οι καθαρισμένες άδειες» και ότι:

«Η περίοδος θερινών διακοπών καθορίζεται για την χρονική περίοδο από 1η Ιούνιου -30 Σεπτεμβρίου. Κατά την περίοδο αυτή οι υπάλληλοι δικαιούνται να πάρουν τρεις συνεχείς εβδομάδες άδεια. Σε εξαιρετικές όμως περιπτώσεις που ανάγκες της υπηρεσίας καθιστούν πρακτικά αδύνατη την παραχώρηση τριών συνεχών εβδομάδων, τότε παραχωρούνται δυο συνεχείς εβδομάδες και επιπλέον μια εβδομάδα σε άλλο στάδιο μέσα στην πιο πάνω περίοδο».

Παρακαλούμε τις διευθύνσεις των Νοσοκομείων όπως μεριμνήσουν για το πιο πάνω θέμα και δηλώνουμε έτοιμοι να στηρίξουμε οποιαδήποτε προσπάθεια που θα γίνει προς σε αυτή την κατεύθυνση.

Θέμα 2ο: Νοσηλευτικοί Λειτουργοί καθορισμένης διάρκειας.

Στις 24 Μαρτίου 2014 απεστάλη αίτημα συναδέλφου μέλους της ΠΑΣΥΝΟ στους αρμοδίους φορείς για αναγνώριση και μετατροπή διαδοχικής σύμβασης ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου. Εκ της απαντητικής επιστολής πρόεκυψαν κάποια ζητήματα, γι’ αυτό όσοι συνάδελφοι μέλη μας επιθυμούν και εμπίπτουν στην πιο πάνω κατηγορία Νοσηλευτικών Λειτουργών παρακαλούμε όπως επικοινωνήσουν με ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου για περαιτέρω πληροφορίες. Το πιο πάνω θέμα δεν έχει καμιά σχέση με την διαδικασία πρόσληψης έκτακτων που άρχισε πριν από λίγες μέρες εκ μέρους του Υπουργείου και επίσης δεν αφορά τους Νοσηλευτές αορίστου διάρκειας.

Εκ του Δ.Σ. της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ

Παγκυπρια Συντεχνία Νοσηλευτών (ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ)

Βερενίκης 14,  Διαμ.104,  Άγιος Δημήτριος,  2002 Στρόβολος,  Λευκωσία

Τηλέφωνο: 22 379610 – Τηλεομοιότυπο: 22 379611

Ηλεκτρονική διεύθυνση: pasynocyprus@gmail.com

Επίσημη ιστοσελίδα: www.pasyno-cyprus.com